პროექტები

"Thalita Kum" -ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის
მთავარი | განხორციელებული პროექტები

ქ. ახალციხეში შეიქმნა დღის ცენტრი შ.შ.მ. პირთათვის, რომელიც ერთადერთი იყო რეგიონში. ცენტრი ემსახურებოდა 35-მდე ბენეფიციარს, უზრუნველჰყოფდა მათ ტრანსპორტით, ორჯერადი კვებით და საჭირო თერაპიით (ართ თერაპია, ერგოთერაპია, მუსიკა თერაპია).