დონორები და პარტნიორები

პოლონეთის საელჩო საქართველოში
მთავარი | დონორები & პარტნიორები

ქვეყანა: პოლონეთი
ვებ-გვერდი: https://tbilisi.msz.gov.pl/ka/


საქართველო პოლონეთის განვითარების დახმარების ფარგლებში ერთ-ერთი პრიორიტეტული ქვეყანაა.

2016-2020 წლების განვითარების მრავალწლიან თანამშრომლობის პროგრამაში საქართველოში საქმიანობის სფეროებია: აქტივობები კარგი მმართველობისთვის (რეგიონული განვითარება და საჯარო და ადგილობრივი ადმინისტრაციის პოტენციალის განვითარება, ტურიზმის მხარდაჭერა, კრიზისის მენეჯმენტი) და კაპიტალის განვითარება ადამიანური რესურსებით (სოციალურად დაუცველი ჯგუფების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, სკოლამდელი განათლებისა და მშობელთა ზრუნვას მოკლებული ბავშვებისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერა).